உற்பத்தி சந்தை

2017 இன் ஏற்றுமதி மதிப்பு : USD 9,500,000

2018 இன் ஏற்றுமதி மதிப்பு : USD 10,800,000

2019 இன் ஏற்றுமதி மதிப்பு : USD 12,500,000